Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Nhà hát Tây Đô

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO

   VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  NHÀ HÁT TÂY ĐÔ

  Số: 291 /KH-NHTĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Cần Thơ, ngày 13  tháng 9  năm 2018

  KẾ HOẠCH

  Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Nhà hát Tây Đô

   Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012, của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

  Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ, về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2017, của Ủy ban nhân dân thành phố, về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-NHTĐ, ngày 08 tháng 02 năm 2018, của Nhà hát Tây Đô, về kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà hát Tây Đô năm 2018 và nhu cầu thực tế cần tuyển dụng viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

  Nhà hát Tây Đô xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  - Việc xét tuyển viên chức năm 2018 nhằm tuyển chọn nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  - Việc xét tuyển viên chức dựa trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, mỗi vị trí việc làm luôn gắn với một chức danh nghề nghiệp, ngạch viên chức nhất định. Thực hiện đúng danh mục vị trí, số lượng đã được UBND thành phố phê duyệt và số lượng biên chế viên chức được Sở Nội vụ giao và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  - Việc xét tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

  II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI ĐƠN VỊ:

  - Tổng số biên chế được giao năm 2018: 60 biên chế

  - Hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP được thực hiện: 15 hợp đồng

  - Tổng số công chức, viên chức và người lao động có mặt đến ngày 01/9/2018: 70 người (trong đó biên chế: 53).

  III. ĐIỀU KIỆN, CƠ CẤU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

  1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018:

  a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

  d) Có lý lịch rõ ràng;

  e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

  f) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  g) Có chất vọng tốt và có năng khiếu trong sở trường ca hát.

  h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  2. Nhu cầu cần tuyển:

  2.1. Số lượng tuyển dụng: 3

  2.2. Vị trí việc làm:

  - Diễn viên Đoàn Cải Lương tây Đô.

  - Chức danh nghề nghiệp: Diễn viên Hạng IV.

  - Ngạch: V.10.04.15.

  3. Tiêu chuẩn xét tuyển viên chức:

  - Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên về chuyên ngành nghệ thuật.

  - Có năng khiếu bẩm sinh về ca hát hoặc chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật.

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức và chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước.

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A (nếu có)

  - Có chứng chỉ tin học trình độ A (nếu có)

  IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN:

  1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

  2. Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (Bảng điểm gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;

  5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ngày 06/05/2013, của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

  6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu;

  7.  Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng và bản đánh giá, nhận xét quá trình làm việc của người đứng đầu đơn vị đang công tác (nếu thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách);

  8.  02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng).

  9.  02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.

  V. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:

  1.  Nội dung xét tuyển:

  - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

  - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

  - Nội dung phỏng vấn phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung phỏng vấn cụ thể do Chủ tịch hội đồng xét tuyển viên chức Nhà hát Tây Đô quyết định.

  2. Cách tính điểm:

  2.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

  2.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

  2.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

  2.4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

  2.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 2.1, 2.2, 2.4 của Mục này.

  2.6. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản 2.3 và Khoản 2.4 Mục này.

  3. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

  3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

  b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

  3.3. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  4. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành.

  VI. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:

  1. Địa điểm nhận hồ sơ:

  Phòng Tổ chức Hành chính – Quản Trị, Nhà hát Tây Đô, ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

  2. Tiến trình thực hiện:

  2.1. Thông báo được đăng trên website Nhà hát Tây Đô và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Nhà hát Tây Đô;

  2.2. Phát hành, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng;

  2.3. Thành lập Hội đồng xét tuyển: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tổ chức họp Hội đồng xét tuyển để triển khai công tác xét tuyển viên chức;

  2.4. Lập, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Nhà hát, danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển;

  2.5. Thông báo cho những người đủ điều kiện dự tuyển: danh sách đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển;

  2.6. Tổ chức xét tuyển (theo hình thức phỏng vấn);

  2.7. Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức phải tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển để báo cáo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi ra quyết định tuyển dụng viên chức.

  2.8. Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại đơn vị và gửi thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự xét tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến nhận quyết định làm việc.

  VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  Để thực hiện tốt việc xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng và có chất lượng, Giám đốc Nhà hát Tây Đô phân công:

  - Hội đồng xét tuyển viên chức 2018 thông báo công khai kế hoạch xét tuyển viên chức, chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng trên trang website của Nhà hát và niêm yết tại bảng thông báo của cơ quan theo quy định.

  - Hội đồng xét tuyển viên chức 2018 căn cứ kế hoạch, nhu cầu xét tuyển có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các công việc xét tuyển viên chức 2018 đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

  Trên đây là kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Nhà hát Tây Đô. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Ban Giám đốc Nhà hát Tây Đô sẽ xem xét, điều chỉnh./.