Quá trình hình thành và phát triển

  Nhà hát Tây Đô  thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập và có trách nhiệm giúp cho Sở thực hiện hoạt động VH Nghệ thuật trên địa bàn: Bảo tồn, nghiên cứu các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân tộc dân gian tại Cần Thơ và vùng ĐBSCL, Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo – truyền nghề, nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân tộc, giới thiệu phổ biến các tác phẩm nghệ thuật mới, sản xuất, cung ứng các sản phẩm nghê thuật biểu diễn cho nhu cầu xã hội.

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

  • Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
  • Đào tạo, truyền nghề đối với các loại hình nghệ thuật biểu diễn.
  • Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân tộc, dân gian Cần Thơ – vùng sông nước Cửu Long.
  • Tiếp thu có chọn lọc. giới thiệu các hình thức nghệ thuật hiện đại, bác học của thế giới.
  • Định hướng, giáo dục thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật; phục vụ nâng cao đời sống, mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.
  • Giới thiệu phổ biến các tác phẩm nghệ thuật mới; sản xuất, cung ứng các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn cho nhu cầu xã hội.

  Nghiên cứu, mở rộng các loại hình khác như: đào tạo, truyền nghề; nghiên cứu, bảo tồn các loại nghệ thuật dân tộc: dân ca Nam bộ, nhạc lễ Nam bộ và Hát bội. Mặt khác, sẽ giới thiệu các loại hình nghệ thuật bác học: Nhạc giao hưởng, vũ kịch. Đồng thời cung cấp các dịch vụ công về nghệ thuật như: sáng tác, dàn dựng, xây dựng chương trình, sách theo hợp đồng.

  Cơ cấu tổ chức