Đào tạo - Truyền nghề

    Phòng Đào tạo và Truyền nghề

    Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mộng Kiều

    • Xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động; tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật truyền thống; mở các lớp dạy nghề về hoạt động nghệ thuật ngắn hạn, dài hạn và các lớp tập huấn hàng năm theo kế hoạch chung của đơn vị.